C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

                                

          РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

         РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН

                  

                                              

                                                                                                                                                  УТВЪРДИЛ!

                                                                                                                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН  РЪКОВОДИТЕЛ -

                                                                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА РАЙОНЕН СЪД - СЛИВЕН:

                                                                                             

 

 

 

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В РАЙОНЕН СЪД - СЛИВЕН

 

В качеството си на администратор на лични данни Районен съд – Сливен има задължение, съгласно изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), да Ви информира за извършваните от съда дейности по обработване на личните данни, целите за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защита на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните.

 1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА.

Районен съд - Сливен е администратор на лични данни, които се обработват при или във връзка с осъществяване на възложените му от закона правомощия, по повод дейността на съда и за изпълнението на задължения по договори, по които съдът е страна.

 • За контакт с Районен съд – Сливен:

Адрес: град Сливен, пл. „Хаджи Димитър“ № 2;

Електронна поща: rs_sliven@abv.bg; sliven-rs@justice.bg 

Факс: 044/624091

 • За контакт с Длъжностното лице за защита на личните данни:

Телефон за връзка: 044/624091

 1. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ, НА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ В РАЙОНЕН СЪД - СЛИВЕН.

2.1. Категории лични данни, свързани с правораздавателната дейност на Районен съд – Сливен.

Районен съд – Сливен упражнява правомощията си при спазване на законовите задължения, които произтичат за администратора на лични данни на основание чл. 6, § 1, букви „в“ и ,,д" от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Лични данни, събрани от Районен съд - Сливен за целите по чл. 42, ал. 1 от ЗЗЛД са необходими  за предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществения ред и сигурност и тяхното предотвратяване, като не се обработват за други цели, освен ако правото на Европейския съюз или законодателството на Република България предвижда друго.

За целите на съдебното производство се обработват следните лични данни: имена, ЕГН, адрес, телефон, семейно положение, родствени връзки, професионална автобиография, здравен статус, медицински данни, имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове, ценни книжа и др. на следните групи лица:

- лица (страни и техни процесуални представители, свидетели), и такива, които сезират съда с молби, жалби, предложения и други искания с цел тяхното индивидуализиране. С оглед естеството това са данни, свързани с физическата идентичност, икономическата идентичност, социална идентичност, семейна идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние, които се използват за целите на правораздавателната дейност на съда, регламентирана в Закон за съдебната власт и за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт, като изпращане на призовки, съдебни книжа и друга кореспонденция, свързана с входящи и изходящи документи по повод движението и обработването на съдебните съда.

- вещи лица, съдебни заседатели, преводачи, тълковници и др., назначени по образуваните в Районен съд - Сливен дела. Това са данни, свързани с физическата, икономическата и социалната идентичност на тези лица, както и данни, свързани с изисквания по повод изплащане на техните възнаграждения.

2.2. Категории лични данни, извън правораздавателната дейност на Районен съд – Сливен.

В тази графа се включват лични данни, обработвани от Районен съд – Сливен при изпълнение на дейностите му по управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност (на основание чл. 6, § 1, б. „в“ и чл. 9, § 2, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

- съдии, ДСИ, СВп и съдебни служители, освободени съдии, ДСИ, СВп и съдебни служители, стажант-юристи и кандидати за работа в Районен съд – Сливен. Обработваните категории данни включват данни за физическа идентичност (имена, паспортни данни, адрес, телефон, електронен адрес, образ и др.), социална идентичност (образование, документ за придобито образование, трудов опит, професионална квалификация, за придобита юридическа правоспособност, за владеене на чужди езици и други умения), семейна идентичност, икономическа идентичност (имотно състояние, банкова информация), принадлежност/членство в организации, лични данни за съдебното минало, лични данни за здравословното състояние, ТЕЛК-решения, медицински свидетелства, болнични листи и всяка прилежаща към тях документация, данни за свързани лица, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси. При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.

- изпълнители по договори на съда /контрагенти/ и представители на ЮЛ. Във връзка с финансово-счетоводната отчетност на съда се използват  лични данни, с цел изпълнение на произтичащите законови задължения във връзка с правоотношенията на лицата и/или постигане на финансова отчетност.

- Заявители извън правораздавателната дейност, в т.ч. по Закон за достъп до обществена информация и др.

Във връзка с обработването на исканията/заявления, в т.ч. по Закона за достъп до обществена информация се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Районен съд - Сливен предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на закона.

Обработката на събраните лични данни Районен съд – Сливен извършва в съответствие с принципите, заложени в чл.5, § 1от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните): обработването на данни се извършва законосъобразно и добросъвестно само за конкретните и точно определени от закона цели и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; информацията се събира и обработва в минимален обем, достатъчен само за изпълнение на конкретно определената от закона цел, както и за целите на архивирането в обществен интерес, научни и исторически изследвания и статистически цели; достъп до тази информация се предоставя на трети лица само когато това е посочено в специален закон.

 1. КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН.

Районен съд - Сливен разкрива лични данни на трети страни и получатели само ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай, според законовото им основание да получат данни.

Категориите получатели могат да бъдат:

 • други органи на съдебната власт и държавни институции с оглед изпълнение на нормативни задължения (Висш съдебен съвет, Инспекторат към Висшия съдебен съвет, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Комисия за противодействие и отнемане на незаконно придобито имущество и др.)
 • държавни и общински органи и органи, натоварени с публични функции в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Национално бюро за правна помощ, Комисия за защита на личните данни и др.);
 • банки и други финансови институции при възникнало законово или договорно задължение;
 • куриерски фирми и пощенски оператори при адресиране на кореспонденция до физически или юридически лица - субекти на данни.
 1. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ.

Като администратор на данни Районен съд - Сливен прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхранява лични данни в периоди, които са подходящи за целите, за които данните се обработват, като се отчита обществената значимост, научно-историческото или справочното им значение. Сроковете за съхранение на лични данни са нормативно определени от Правилника за администрацията на съдилищата, Правилата за защита на лични данни в Районен съд – Сливен и Номенклатурата на делата и сроковете за съхраняването им в Районен съд – Сливен, при спазване на специалните закони и подзаконови нормативни актове.

 1. ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - СУБЕКТИ НА ДАННИ.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от Регламент 2016/679 - лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събирани и др.);
 • Право на ограничаване на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламент 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Регламент 2016/679.

По искане на субекта на данни администраторът предоставя на субекта на данните, в конкретни случаи и с цел да му се даде възможност да упражни правата си, следната допълнителна информация:

 1. правното основание за обработването;
 2. срока, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно – критериите, използвани за определяне на този срок;
 3. когато е приложимо, получателите или категориите получатели на личните данни, включително в трети държави или международни организации;
 4. когато е необходимо, и друга допълнителна информация, по-специално в случаите, когато личните данни са събрани без знанието на субекта на данните.

Горните права можете да упражните, чрез отправено искане до административния ръководител – председател на Районен съд - Сливен писмено или по електронен път, което следва да е конкретно и обосновано. В искането следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява искането Ви, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по искането. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Районен съд - Сливен, като посочите и адрес за кореспонденция с Вас.

 1. ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН.

Ако считате, че са нарушени Ваши права като граждани по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), и ако нарушението засяга лични данни, обработвани от съда за целите на правораздавателната дейност, на основание чл. 38б от ЗЗЛД, във вр. с чл. 17, ал.1 от ЗЗЛД, субектът на данни има право да подаде жалба до ИВСС.

Във всички останали случаи субекта на данни има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни.

 1. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ.

Районен съд - Сливен предоставя лични данни на трети държави или международни организации по реда на Закона за защита на личните данни при наличие на договор за правна помощ, във връзка с изпълнение на съдебни поръчки по съдебните производства.

 1. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В СЪДА.

Районен съд - Сливен е предприел ефективна защита на обработваните лични данни, чрез въвеждане на необходимите технически и организационни мерки, съгласно Правила за защита на личните данни в Районен съд – Сливен, които се прилагат и за водените регистри, утвърдени със заповед на административния ръководител – председател. Съдът предоставя възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

 1. ЗНАЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Районен съд - Сливен обработва Вашите лични данни, като задължително изискване за изпълнение на правомощията и законовите му задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за предприемане на действия по Ваши искания.

Когато за обработването на данни е необходимо Вашето съгласие като субект на личните данни, те се обработват само ако свободно, конкретно, информирано и недвусмислено изразите своето съгласие за обработването, като подпишете декларация за съгласие по образец. В тези случаи имате право по всяко време да оттеглите съгласието си. Оттеглянето на съгласието води до преустановяване на събирането и по-нататъшното обработване на личните Ви данни.

 1. ИЗТОЧНИЦИ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Обработваните от Районен съд - Сливен лични данни се предоставят от физическите лица, за които се отнасят, както и от други лица/институции/ в предвидените в нормативен акт случаи.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация