C C C C A+ A A- X

Публични продажби (ДСИ)

            ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД

                                        О    Б    Я    В    Л   Е    Н    И   Е

                                            по изп.д. № 95/2011 г.

          Подписаният Стоян Стоянов –  държавен съдебен изпълнител при Сливенски районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се , че от 14.06.2022 г. до 14 .07.2022 г.-от 9.00 ч. до 17.00 ч. ще се проведе в канцеларията ми в гр. Сливен, ст. № 4 НОВА ПРОДАН, приключваща в края на работното време на последния ден, на следния недвижим  имот, принадлежащ на длъжниците Стоилка Михайлова Дюлгерова, Милена Илиева Камборлиева и Бойчо Илиев Боев, за удовлетворяване вземането на взискателя НАП- София, а именно:

            ½ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ   в сграда с идентификатор № 67338.563.138.3.6 по кадастралната карта на гр.Сливен, представляващ ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр.Сливен, ж.к. „Даме Груев”, бл.1, вх. В, ап.6 / по документ за собственост НА № 124/22.05.1992 г.-ап.5 /, със застроена площ 68,25 кв.м., състоящ се от спалня, дневна, столова, черна кухня, баня, тоалетна, килер, антре и изолационно антре, заедно с отстъпеното право на строеж и 3,9 % ид.части от общите части на сградата, при граници: за жилището: Изток – външен зид; Запад – външен зид; Север – Маргарита и Станка Раджилови; Юг – стълбище и Петър и Донка Петрови и принадлежащото избено помещение № 4 с полезна площ 11,70 кв.м., при граници: Изток – външен зид; Запад – коридор; Север – Георги Манов; Юг – Петър Илиев и Жечка Георгиева,

           Цената от която започва проданта е в размер на 12 240 / дванадесет хиляди двеста и четиридесет / лева, представляваща 90 на сто от обявената цена по първата продан – 13 600 лева.

Интересуващите се от недвижимия имот могат да се явяват в канцеларията  всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат  недвижимия имот могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 16.00 до 18.00 часа на адрес: гр.Сливен, ж.к. „Даме Груев”, бл.1 , вх. В, ап. 6 / 5 /.

            Задатъкът- 10 % от оценката  на недвижимия имот, съгласно чл.489, ал. І от ГПК за участие в проданта се внася предварително по сметка на държавен съдебен изпълнител: ДСИ – РС – Сливен, сметка  IBAN: BG97 TEXI 9545 33067158 00, код BIC: TEXIBGSF към  „ТЕКСИМ БАНК” АД - СЛИВЕН 

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик.

            Предложенията се подават в канцеларията на държавен съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър /чл. 489 ал.ІV ГПК/

            На 15.07.2022 г. в 9.00 ч. в присъствието на явилите се наддавачи, държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача / чл. 492 от  ГПК /.

 

11.05.2022 г.                     ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

гр. Сливен,                                                                 / Стоян Стоянов /

           

             ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД

                                                О    Б    Я    В    Л   Е    Н    И   Е

                                                          По изп.д. № 435/2011 г.

          Подписаният Стоян Стоянов –  държавен съдебен изпълнител при Сливенски районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се , че от 14.06.2022 г. до 14.07.2022 г.- от 9.00 ч. до 17.00 ч. ще се проведе в канцеларията ми в гр. Сливен, ст. № 4  НОВА ПРОДАН, приключваща в края на работното време на последния ден, на следните недвижими  имоти, принадлежащи на длъжника Димитър Димов Петков, за удовлетворяване вземането за издръжка на взискателя Стефка Андонова Петкова, а именно:

             11/24 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ІІІ-210 в кв.33 по плана на с.Камен, общ.Сливен, с площ на целия имот 1260 кв.м., ведно с 11/24 ид.ч. от построените в имота: масивна жилищна сграда на два етажа с площ от 80 кв.м., състояща се от седем стаи и два коридора; масивна лятна кухня със застроена площ  от 29 кв.м.; масивен гараж със застроена площ от 25 кв.м. и три броя стопански постройки със застроена площ от общо 92 кв.м.; ведно с 11/24 ид.ч. от подобренията и трайните насаждения в имота, при граници на същия – изток и север – улици; запад – УПИ ІІ-211 и юг – ІV-210; 11/24 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от УПИ ІV-210 в кв.33 по плана на с.Камен, общ.Сливен, с площ на целия имот 1100 кв.м., ведно с 11/24 ид.ч. от построената в имота стопанска постройка с площ 48 кв.м.; ведно с 11/24 ид.ч. от подобренията и трайните насаждения в имота, при граници на същия: изток – улица; запад – УПИ ІІ-211; север – УПИІІІ-210 и юг – УПИ VІІ-209, VІ-208 и V-207. кв.м.Прилежащи части: мазе.3,52 % идеални част

Цената от която започва проданта е в размер  на 11 520 / единадесет хиляди петстотин и двадесет / лева, представляваща  90 на сто от обявената цена по първата продан – 12 800 лева.

Интересуващите се от недвижимите имоти могат да се явяват в канцеларията  всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат  недвижимите имоти могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 16.00 до 18.00 часа на адрес:  с.Камен, общ.Сливен, ул. „Хаджи Димитър” № 40.

            Задатъкът- 10 % от оценката  на недвижимите имоти, съгласно чл.489, ал. І от ГПК за участие в проданта се внася предварително по сметка на държавен съдебен изпълнител: ДСИ – РС – Сливен, сметка IBAN: BG97 TEXI 9545 3306 7158 00, код BIC: TEXIBGSF към  „ТЕКСИМ БАНК” АД - СЛИВЕН 

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик.

            Предложенията се подават в канцеларията на държавен съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър /чл. 489 ал.ІV ГПК/

            На 15.07.2022 г. в 9.00 ч. в присъствието на явилите се наддавачи, държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача / чл. 492 от  ГПК/.

11.05.20226.2010х.А, ет.4, ап.10” № 123.194.1.13.адата: На същия етаж: 67338.563.194.1.11.Под обекта: 67338. г.                          

                                   ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

гр. Сливен,                                                                               / Стоян Стоянов / 

 

 

 

          ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪ

                                                О    Б    Я    В    Л   Е    Н    И   Е

                                                        по изп.д. № 493/2021 г.

 

          Подписаният Стоян Стоянов –  държавен съдебен изпълнител при Сливенски районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се , че от 14.06.2022 г. до 14.07.2022 г.- от 9.00 ч. до 17.00 ч. ще се проведе в канцеларията ми в гр. Сливен, ст. № 4    НОВА ПРОДАН, приключваща в края на работното време на последния ден, на следния недвижим  имот, принадлежащ на съделителите Иван Димов Вълков, Атанас Димов Димов, Валентина Димова Пенева, Любка Димова Петкова, Радка Николова Пенева, Емил Стефанов Пенев, Юлия Стефанова Пенева-Евстатиева, а именно:

              ИМОТ с пл.№ 241, кв.51 по ПУП на с.Градец, община Котел, обл.Сливен, ул. „Николчо“ № 3, с площ 430 кв.м., за който е отреден УПИ V -241 с неприложена регулация при граници: имоти с пл.№№ 240; 242 и улица, заедно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ на първия етаж 62 кв.м., състоящ се от стая, салон и изба (последната с площ по вътрешни размери 20 кв.м.) и втори етаж със застроена площ 62 кв.м. състоящ се от три стаи и салон. кв.м.Прилежащи части: мазе.3,52 % идеални част

Цената от която започва проданта е в размер  на 19 440 / деветнадесет хиляди четиристотин и четиридесет / лева, представляваща  90 % от обявената цена по първата продан – 21 600 лева.

Интересуващите се от недвижимия имот могат да се явяват в канцеларията  всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат  недвижимия имот могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 16.00 до 18.00 часа на адрес:  с.Градец, общ.Котел, обл.Сливен, ул. „Николчо” № 3.

            Задатъкът- 10 % от оценката  на недвижимия имот, съгласно чл.489, ал. І от ГПК за участие в проданта се внася предварително по сметка на държавен съдебен изпълнител: ДСИ – РС – Сливен, сметка IBAN: BG97 TEXI 9545 3306 7158 00, код BIC: JEXIBGSF към  „ТЕКСИМ БАНК” АД - СЛИВЕН 

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик.

            Предложенията се подават в канцеларията на държавен съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал.4 ГПК/

            На 15.07.2022 г. в 9.00 ч. в присъствието на явилите се наддавачи, държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача / чл. 492 от  ГПК/.

11.05.20226.2010х.А, ет.4, ап.10” № 123.194.1.13.адата: На същия етаж: 67338.563.194.1.11.Под обекта: 67338. г.                                      

                                                   ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

гр. Сливен,                                                                             / Стоян Стоянов /   

 

 

             ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД

                                                О    Б    Я    В    Л   Е    Н    И   Е

                                                           по изп.д. № 649/2020 г.

 

          Подписаният Стоян Стоянов –  държавен съдебен изпълнител при Сливенски районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се , че от 14.06.2022 г. до 14.07.2022 г.- от 9.00 ч. до 17.00 ч. ще се проведе в канцеларията ми в гр. Сливен, ст. № 4 НОВА ПРОДАН, приключваща в края на работното време на последния ден, на следния недвижим  имот, принадлежащи на седелителите Продан Калчев Начев и Катя Миткова Илиева, а именно:

             ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  № 67338.512.198 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, с адрес на имота: гр.Сливен, ул. „Марица“ № 7, с площ на имота 115 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м. ), стар идентификатор-няма, номер по предходен план: 105, при съседи: поземлени имоти №№ 67338.512.207; 67338.512.197; 67338.512.182; 67338.512.199, ведно с построените в имота сгради: Сграда  № 67338.512.198.1 със застроена площ 46 кв.м., на един етаж, начин на трайно ползване: жилищна сграда-еднофамилна и сграда № 67338.512.198.2 със застроена площ 41 кв.м., на един етаж, начин на трайно ползване: друг вид сграда за обитаване,

           Цената от която започва проданта е в размер на 18 720 / осемнадесет хиляди седемстотин и двадесет / лева, представляваща 90 % от обявената цена по първата продан – 20 800 лева.

Интересуващите се от недвижимите имоти могат да се явяват в канцеларията  всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат  недвижимия имот могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 16.00 до 18.00 часа на адрес: гр.Сливен, ул. „Марица” № 7.

            Задатъкът- 10 % от оценката  на недвижимия имот, съгласно чл.489, ал. І от ГПК за участие в проданта се внася предварително по сметка на държавен съдебен изпълнител: ДСИ – РС – Сливен, сметка  IBAN: BG97 TEXI 9545 33067158 00, код BIC: TEXIBGSF към  „ТЕКСИМ БАНК” АД – СЛИВЕН.   

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик.

            Предложенията се подават в канцеларията на държавен съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър /чл. 489 ал.ІV ГПК/

            На 15.07.2022 г. в 9.00 ч. в присъствието на явилите се наддавачи, държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача / чл. 492 от  ГПК.

 

11.05.2022 г.                           ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

гр. Сливен,                                                                      / Стоян Стоянов /           

 

 

          ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД

                                                О    Б    Я    В    Л   Е    Н    И   Е

                                                         по изп.д. № 200/2014 г.

 

          Подписаният Стоян Стоянов –  държавен съдебен изпълнител при Сливенски районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се , че от 14.06.2022 г. до 14.07.2022 г.- от 9.00 ч. до 17.00 ч. ще се проведе в канцеларията ми в гр. Сливен, ст. № 4   НОВА ПРОДАН, приключваща в края на работното време на последния ден, на следния недвижим  имот, принадлежащи на длъжника Господин Петров Маринов, за удовлетворяване вземането на взискателите Величка Георгиева и Николай Николов, а именно:

            ½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № VІІІ-105, находящ се в кв.29 по плана на с.Чокоба, общ.Сливен, ул. „Каменка” № 2, целият с площ 745 кв.м. – по документ за собственост, а по скица имотът е с площ 1680 кв.м., ведно с построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА на един етаж с разгърната застроена площ 82 кв.м., от които 68 кв.м. разгърната застроена площ за жилището и 14 кв.м. разгърната застроена площ за прилежащото към жилището мазе; ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА – ХАМБАР с разгърната застроена площ 60 кв.м. и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА – ОБОР с разгърната застроена площ 40 кв.м., при граници за имота: насл. на Диню Монев; Бончо Колев Андонов, Колю Вълков и Йордан Стоянов,

           Цената от която започва проданта е в размер на 4 320 / четири хиляди триста и двадесет / лева, представляваща 90 на сто от обявената цена по първата продан – 4800 лева.

Интересуващите се от недвижимия имот могат да се явяват в канцеларията  всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат  недвижимите имоти могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 16.00 до 18.00 часа на адрес: с.Чокоба, общ.Сливен, ул. „Каменка” № 2.

            Задатъкът- 10 % от оценката  на недвижимия имот, съгласно чл.489, ал. І от ГПК за участие в проданта се внася предварително по сметка на държавен съдебен изпълнител: ДСИ – РС – Сливен, сметка  IBAN: BG97 TEXI 9545 3306 7158 00, код BIC: TEXIBGSF към  „ТЕКСИМ БАНК” АД - СЛИВЕН 

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик.

            Предложенията се подават в канцеларията на държавен съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър /чл. 489 ал.ІV ГПК/

            На 15.07.2022 г. в 9.00 ч. в присъствието на явилите се наддавачи, държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача / чл. 492 от  ГПК /.

 

11.05.2022 г.                           ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

гр. Сливен,                                                                                 / Стоян Стоянов /

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация