C C C C A+ A A- X

Публични продажби (ДСИ)

 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ в СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД

       О    Б    Я    В    Л    Е    Н    И   Е

         По изп.д. № 295/2019 г.

          Подписаната Светлана Лишева – държавен съдебен изпълнител в Сливенски районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 05.06.2023 г. до 05.07.2023 г.- от 9.00 ч. до 17.00 ч. ще се проведе в канцеларията ми в сградата на РС гр. Сливен,  ст. № 8, ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти, собственост на длъжника ПК “ТУНДЖА“, с. Крушаре, общ. Сливен, ул. „Г. Стоянов“ № 60, представл. от председателя Ненчо Б. Ненчев, за удовлетворяване вземането на Община Сливен, представлявана от пълномощника гл. експерт А. Очкова, а именно:

  1. ПОЛУМАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА – КАЗАН с имотен № 630/шестстотин и тридесет/, състояща се от две помещения: казан със застроена площ от 98 /деветдесет и осем/ кв.м. и фуражомелка със застроена площ от 63 /шестдесет и три/ кв.м., с обща застроена площ 161 /сто шестдесет и един/ кв.м., представляваща търпим строеж по смисъла на ЗУТ, построена със собствени средства през 1968 г., в поземлен имот, съставляващ УПИ № XIII /тринадесети/ -за мелница и приемателен пункт, находящ се в кв. 58 /петдесет и осми/ по плана на с. Крушаре, общ. Сливен, одобрен със Заповед № РД-15-1635/05.11.1993г. на Кмета на Община Сливен, с административен адрес: с. Крушаре, общ. Сливен, ул. „Г.Димитров“ № 20, с площ от 800/осемстотин/кв.м. при граници:север – улица; изток – НУПИ I-629; юг – извън регулация; запад- улица,

при начална цена от 11707,20 /единадесет хиляди седемстотин и седем лв. и 20 ст./ лв. с вкл. ДДС.

  1. УПИ № XXII /двадесет и втори/ – за търговия, находящ си в кв. 42 /четиридесет и втори/ по плана на с. Крушаре, общ. Сливен, одобрен със Заповед № РД-15-1635/05.11.1993г. и др. на Кмета на Община Сливен, с административен адрес: с. Крушаре, общ. Сливен, ул.“ГАГАРИН“ № 1, представляващ ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО, с площ от 460 /четиристотин и шестдесет/ кв.м., при граници: север – НУПИ XIII-368; изток – УПИ XII-370; юг – улица; запад – улица, ВЕДНО с построените в имота: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА – МАГАЗИН, построена през 1950 г., със застроена площ от 43/четиридесет и три/ кв.м. и разгъната застроена площ от 86 /осемдесет и шест/ кв.м., включваща първи етаж, състоящ се от 1 /една/ стая, втори етаж - състоящ се от една стая и ПОЛУМАСИВНА СГРАДА – МАГАЗИН И СКЛАД, построена през 1950г., със застроена площ от 145 /сто четиридесет и пет/ кв.м., състояща се от една стая, склад и избено помещение със застроена площ от 145 /сто четиридесет и пет/ кв.м., представляващи търпими строежи по смисъла на ЗУТ,

при начална цена от 30456 /тридесет хиляди четиристотин петдесет и шест/ лв. с вкл. ДДС.

Върху имотите няма вписани тежести.

         Интересуващите се от имотите могат да се явяват в канцеларията на СИС при СлРС, ст. № 4, всеки присъствен ден и час от 9.00-17.00 ч., за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това по местонахождението им в с. Крушаре, общ. Сливен, както и чрез пазача им -  председателя на ПК“Тунджа“ Ненчо Б. Ненчев, всеки вторник и четвъртък от 16.00-18.00 ч.

Задатъкът - 10 % от началната цена на  имота, съгласно чл.489, ал. 1 от ГПК за участие в наддаването, се внася отделно за всеки имот предварително по сметка на държавен съдебен изпълнител : ДСИ – РС – Сливен, сметка IBAN: BG 97TEXI95453306715800, код BIC: TEXIBGSF към ТБ ”ТЕКСИМ БАНК” АД - СЛИВЕН.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си, заедно с квитанцията за внесения задатък, в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.

            Предложенията се подават в канцеларията на СИС при СЛРС, ст. № 4, което се отразява във входящия регистър /чл. 489 ал.4 ГПК/ до 17.00 часа на 05.07.2023г.

            На 06.07.2023 г. в 9.00 ч., в присъствието на явилите се наддавачи, държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача / чл. 492 ГПК/. Ако при обявяване на купувача, някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по – висока с размера на един задатък, ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък / чл. 492, ал.2 от ГПК/.

 

гр. Сливен                                                                                      ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

19.04.2023 г                                                                                                                                                              /С. Лишева/

 

 

 

 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД

      О    Б    Я    В    Л   Е    Н    И   Е

            по изп.д. № 95/2011 г.

 

            Подписаният Стоян Стоянов –  държавен съдебен изпълнител при Сливенски районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се , че от 04.04.2023 г. до 04 .05.2023 г.-от 9.00 ч. до 17.00 ч. ще се проведе в канцеларията ми в гр. Сливен, ст. № 4 Н О В А ПРОДАН, приключваща в края на работното време на последния ден, на следния недвижим  имот, принадлежащ на длъжниците Стоилка Михайлова Дюлгерова, Милена Илиева Камборлиева и Бойчо Илиев Боев, за удовлетворяване вземането на взискателя НАП- София, а именно:

            ½ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ   в сграда с идентификатор № 67338.563.138.3.6 по кадастралната карта на гр.Сливен, представляващ ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр.Сливен, ж.к. „Даме Груев”, бл.1, вх. В, ап.6 / по документ за собственост НА № 124/22.05.1992 г.-ап.5 /, със застроена площ 68,25 кв.м., състоящ се от спалня, дневна, столова, черна кухня, баня, тоалетна, килер, антре и изолационно антре, заедно с отстъпеното право на строеж и 3,9 % ид.части от общите части на сградата, при граници: за жилището: Изток – външен зид; Запад – външен зид; Север – Маргарита и Станка Раджилови; Юг – стълбище и Петър и Донка Петрови и принадлежащото избено помещение № 4 с полезна площ 11,70 кв.м., при граници: Изток – външен зид; Запад – коридор; Север – Георги Манов; Юг – Петър Илиев и Жечка Георгиева,

           Цената от която започва проданта е в размер на 21 600 / двадесет и една хиляди и шестстотин / лева, представляваща 90 на сто от определената цена по първата продан – 24 000 лева.

Интересуващите се от недвижимия имот могат да се явяват в канцеларията  всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат  недвижимия имот могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 16.00 до 18.00 часа на адрес: гр.Сливен, ж.к. „Даме Груев”, бл.1 , вх. В, ап. 6 / 5 /.

            Задатъкът- 10 % от оценката  на недвижимия имот, съгласно чл.489, ал. І от ГПК за участие в проданта се внася предварително по сметка на държавен съдебен изпълнител: ДСИ – РС – Сливен, сметка  IBAN: BG97 TEXI 9545 33067158 00, код BIC: TEXIBGSF към  „ТЕКСИМ БАНК” АД - СЛИВЕН 

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик.

            Предложенията се подават в канцеларията на държавен съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър /чл. 489 ал.ІV ГПК/

            На 05.05.2023 г. в 9.00 ч. в присъствието на явилите се наддавачи, държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача / чл. 492 от  ГПК /.

 

280.02.2023 г.                                                                                                                             ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

гр. Сливен,                                                                                                                                                                                                 / Стоян Стоянов /  

 

 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД

        О    Б    Я    В    Л   Е    Н    И   Е

            по изп.д. № 200/2014 г.

            Подписаният Стоян Стоянов –  държавен съдебен изпълнител при Сливенски районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се , че от 04.04.2023 г. до 04.05.2023 г.- от 9.00 ч. до 17.00 ч. ще се проведе в канцеларията ми в гр. Сливен, ст. № 4  ПРОДАН, приключваща в края на работното време на последния ден, на следния недвижим  имот, принадлежащи на длъжника Господин Петров Маринов, за удовлетворяване вземането на взискателите Величка Георгиева и Николай Николов, а именно:

 

            ½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № VІІІ-105, находящ се в кв.29 по плана на с.Чокоба, общ.Сливен, ул. „Каменка” № 2, целият с площ 745 кв.м. – по документ за собственост, а по скица имотът е с площ 1680 кв.м., ведно с построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА на един етаж с разгърната застроена площ 82 кв.м., от които 68 кв.м. разгърната застроена площ за жилището и 14 кв.м. разгърната застроена площ за прилежащото към жилището мазе; ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА – ХАМБАР с разгърната застроена площ 60 кв.м. и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА – ОБОР с разгърната застроена площ 40 кв.м., при граници за имота: насл. на Диню Монев; Бончо Колев Андонов, Колю Вълков и Йордан Стоянов,

           Цената от която започва проданта е в размер на 4 320 / четири хиляди триста и двадесет / лева, представляваща 90 на сто от обявената цена по първата продан – 4 800 лева.

Интересуващите се от недвижимия имот могат да се явяват в канцеларията  всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат  недвижимите имоти могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 16.00 до 18.00 часа на адрес: с.Чокоба, общ.Сливен, ул. „Каменка” № 2.

            Задатъкът- 10 % от оценката  на недвижимия имот, съгласно чл.489, ал. І от ГПК за участие в проданта се внася предварително по сметка на държавен съдебен изпълнител: ДСИ – РС – Сливен, сметка  IBAN: BG97 TEXI 9545 3306 7158 00, код BIC: TEXIBGSF към  „ТЕКСИМ БАНК” АД - СЛИВЕН 

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик.

            Предложенията се подават в канцеларията на държавен съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър /чл. 489 ал.ІV ГПК/

            На 05.05.2023 г. в 9.00 ч. в присъствието на явилите се наддавачи, държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача / чл. 492 от  ГПК /.

 

28.02.2023 г.                                                                                                                         ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

гр. Сливен,                                                                                                                                                                                           / Стоян Стоянов /           

         

 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД

    О    Б    Я    В    Л   Е    Н    И   Е

       по изп.д. № 649/2020 г.

            Подписаният Стоян Стоянов –  държавен съдебен изпълнител при Сливенски районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се , че от 04.04.2023 г. до 04.05.2023 г.- от 9.00 ч. до 17.00 ч. ще се проведе в канцеларията ми в гр. Сливен, ст. № 4  ПРОДАН, приключваща в края на работното време на последния ден, на следния недвижим  имот, принадлежащи на седелителите Продан Калчев Начев и Катя Миткова Илиева, а именно:

 

             ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  № 67338.512.198 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, с адрес на имота: гр.Сливен, ул. „Марица“ № 7, с площ на имота 115 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м. ), стар идентификатор-няма, номер по предходен план: 105, при съседи: поземлени имоти №№ 67338.512.207; 67338.512.197; 67338.512.182; 67338.512.199, ведно с построените в имота сгради: Сграда  № 67338.512.198.1 със застроена площ 46 кв.м., на един етаж, начин на трайно ползване: жилищна сграда-еднофамилна и сграда № 67338.512.198.2 със застроена площ 41 кв.м., на един етаж, начин на трайно ползване: друг вид сграда за обитаване,

 

           Цената от която започва проданта е в размер на 19 440 / деветнадесет хиляди четиристотин и четиридесет / лева, представляваща 90 на сто от обявената цена по първата продан – 21 600 лева.

Интересуващите се от недвижимите имоти могат да се явяват в канцеларията  всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат  недвижимия имот могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 16.00 до 18.00 часа на адрес: гр.Сливен, ул. „Марица” № 7.

            Задатъкът- 10 % от оценката  на недвижимия имот, съгласно чл.489, ал. І от ГПК за участие в проданта се внася предварително по сметка на държавен съдебен изпълнител: ДСИ – РС – Сливен, сметка  IBAN: BG97 TEXI 9545 33067158 00, код BIC: TEXIBGSF към  „ТЕКСИМ БАНК” АД – СЛИВЕН.   

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик.

            Предложенията се подават в канцеларията на държавен съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър /чл. 489 ал.ІV ГПК/

            На 05.05.2023 г. в 9.00 ч. в присъствието на явилите се наддавачи, държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача / чл. 492 от  ГПК.

 

28.02.2023 г.                                                                                                                    ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

гр. Сливен,                                                                                                                                                                                        / Стоян Стоянов / 

     

                                                                                             

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация