C C C C A+ A A- X

Фронт офиси

Бюро за съдимост

Телефон: 044 662194

Местоположение: партер, стая 1

Служба по вписванията

В Службата по вписванията се извършва вписване на всички актове, с които се признава или прехвърля право на собственост върху недвижими имоти в съдебния район на Районен съд - Сливен. Регистрите на службата са публични и всеки заинтересован може да направи устна справка или да поиска писмена такава относно определен недвижим имот и собствеността върху него.

Вписват се всички имоти, възбрани, искови молби и други тежести върху недвижимите имоти, наложени по установения от закона ред.

В службата се съхраняват всички оригинали от вписаните в нейните регистри нотариални актове и други документи за собственост, издават се заверени преписи от тях на правоимащите собственици.

Съдебно-изпълнителна служба

Телефон: 0876786403, 044 66 24 30,

Местоположение: Партер Стая №4

В СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕДНИТЕ СПРАВКИ:

• За образувани изпълнителни дела и техните номера

• За движение по делата / получени справки, дължими суми, наложени запори, възбрани, насрочени описи , публични продажби и др./

В СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА СЕ ИЗДАВАТ УДОСТОВЕРЕНИЯ:

• За липса на изпълнителни дела

• За наличие на изпълнителни дела

• Други удостоверения по искане на страните по делата.

Държавният или частният съдебен изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересуваната страна на основание представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение.

Молбите за изпълнение се подават на държавния или частния съдебен изпълнител, в чийто район се намират:

а) движимите или недвижимите вещи, върху които е насочено изпълнението;

б) местожителството на третото задължено лице, когато изпълнението е насочено върху вземания на длъжника към него;

в) местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се касае за изпълнение на такива задължения;

г) местожителството на взискателя или длъжника, по избор на взискателя, когато се касае за присъдена издръжка.

Взискателят може да поиска от държавния или частния съдебен изпълнител по своето местожителство налагане на запор или възбрана върху вещи и вземания на длъжника, макар и съобразно горните правила изпълнителните действия да подлежат на извършване от друг съдебен изпълнител. След налагане на запора или възбраната държавният или частният съдебен изпълнител препраща изпълнителното дело на надлежния съдебен изпълнител.

Когато изпълнението е насочено към парични вземания на длъжника от трето задължено лице с местожителство в друг съдебен район, изпълнителното дело не се препраща.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация