C C C C A+ A A- X

Правна рамка за медиацията

КАКВО Е МЕДИАЦИЯТА?

Доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове извън съда, при която трето неутрално лице- МЕДИАТОР подпомага спорещите сами и по своя воля да постигнат взаимно приемливо споразумение.
Нова култура на общуване, основана на взаимното разбиране, зачитане на правата и интересите и запазване на отношенията.
Процедура, улесняваща защитата на човешките права и достъпа до правосъдие.
Според българския Закон за медиацията, медиация може да се проведе по „граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица..., както и в случаите предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс“ чл.3, ал.1 и 2. И не се провежда „ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение.“, чл.3, ал.3.
Процедурата е бърза, а таксите за нея са многократно по-ниски от съдебните.

 

 ПРАВНА РАМКА

1. Закон за медиацията, (ДВ бр. 110/2004 изм. ДВ бр.86/ 24.10.2006, доп.бр.9/28.01.2011г, изм.и доп.бр.27/01.04.2011)
2. Граждански процесуален кодекст, обнародван на 20.07.2007 г.( ДВ. бр.27/2007 г.) в сила от 1.03.2008 г.
3. Процедурни и етични правила за поведение на медиатора, одобрени със Заповед No.ЛС-04-364/17.06.2005 на Министъра на правосъдието, издадена на осн.§ 1 ПЗР на ЗМ
4. Наредба № 2/15.03.2007 за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори;за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване и отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора
5. Правила за осъществяване на контрол за спазване на изискванията за обучение на медиатори и за реда за извършване на проверки на организациите по чл.2 от Наредба № 2/15.03.2007г, одобрени със Заповед 20-04-1892/02.11.2012г на Министъра на правосъдието

Европейски кодекс за поведение за медиаторите


ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ МЕДИАЦИЯТА?

Чрез нея споровете се решават бързо, евтино и ефективно.
Дава свобода сами да намерите истинския си интерес и да определите собствените си приоритети.
Не замества съда, а предлага още една възможност за защита на вашите права.
Гарантира тайната на споделената информация.
Провежда се в неформална обстановка и в удобно за вас самите време.
Възстановява и запазва отношенията между спорещите.


МЕДИАЦИЯТА Е ЕФЕКТИВНА ПРИ:

при спорове в етажната собственост,
при търговски спорове – по повод сключването или изпълнението на търговски сделки, или между съдружници,
при договорни спорове – напр. при договори за продажба, доставка, наем, заем, изработка, различни видове услуги,
при спорове за недвижими имоти - при продажба, в случаи на съсобственост,
при спорове при строителство – по повод забава или спор за качеството на изпълнението на строителството,
при семейни спорове – за уреждане на отношенията във връзка с развод или продължаване на брака, отношенията между родителите и децата при развод и имуществените отношения между съпрузите
при спорове между наследници,
при трудове спорове,
при потребителски спорове,
при спорове във връзка със застрахователни обезщетения,
при непозволено увреждане – за договаряне на обезщетение за пострадалия,
при спорове за интелектуална собственост.


МЕДИАТОРЪТ:

Ръководи процедурата по медиация безпристрастно и неутрално, улеснява общуването между страните.
Трансформира противопоставянето в сътрудничество за разрешаване на спора.
Не е съдия, арбитър или адвокат на страните.
Не решава спора.
Не дава правни, психологически или други професионални съвети.
Е преминал през специализирано обучение за водене на процедури по медиация.
Подлежи на контрол от страна на Министъра на правосъдието за спазване на закона и процедурните и етичните правила за поведение на медиатора.


ЕДИНЕН РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТE

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация